Publicat  14 Aprilie 2022

Auditor intern, Serviciul audit intern

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la evaluarea managementului financiar și a activității juridice a Agenției, conform obiectivelor și dispozițiilor stabilite.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Realizarea activităţilor de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuează alte sarcini, la ordinul directorului Agenției;

2. Elaborarea şi înaintarea spre aprobare directorului Agenţiei planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern;

3. Stabilirea obiectivelor de audit intern de comun acord cu conducătorul Agenţiei, determinarea domeniului de activitate şi aplicarea tehnicilor necesare pentru a atinge scopurile misiunii de audit;

4. Elaborarea rapoartelor de audit intern şi  prezintarea acestora spre examinare directorului Agenției;

5. Protejarea şi păstrarea dosarelor misiunilor de audit intern, cît şi transmiterea acestora către utilizatorii interni sau externi.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

studii superioare: economice, drept

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 6480 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

- Codul Administrativ;

- Acte normative în domeniul serviciului public și de specialitate;

- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

- HG nr1089 din 18.12.2017 cu  privire la organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23 septembrie 2010;

- Legea contabilității nr. 113-XVI din 24 aprilie 2007;

- Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03 iulie 2015;

- Legea nr.287/2017 contabilității și raportării financiare;

- Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?