Publicat  30 Martie 2022

Specialist, Serviciul cadastru, Secția agricultură și cadastru, Secția Agricultură și cadastru

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea și promovarea politicilor și programelor de stat la nivel de raion în domeniul protecției, consolidării și fertilizării solului. Promovarea tehnologiilor performante privind creșterea producției agricole.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Contribuirea la consolidarea terenurilor agricole parcelate și la cooperarea proprietarilor individuali pentru o activitate mai eficientă;

2. Monitorizarea situației privind utilizarea, fertilizarea și înbunătățirea fertilității terenurilor cu destinație agricolă;

3. Contribuirea în aplicarea realizărilor științei agricole și agroeconomice naționale în sectorul agroalimentar;

4. Monitorizarea gestionării fondului forestier, evidența terenurilor proprietate publică și privată.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite, de licență sau echivalente în domeniul agriculturii.

Experiența profesională: ar consta un avantaj.

Cunoștințe: legislația ce ține de domeniul agrar și cadastru, administrației publice locale.

Abilități: de analiză și sinteză, organizare și comunicare, lucrul cu informația și cu mijloacele tehnice de birou, de operare la calculator ( Word, Excel, Power Point și Internet).

Atitudini: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5000 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;

Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;

Codul funciar nr.828/1991;

Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002; a) arenda, b) locațiunea, c) schimbul, d) donație;

Legea 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;

Legea nr.39/2006 privind inițierea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprizător desfășurat în localitățile din stînga Nistrului;

Legea nr.228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;

HG nr.455/2017 Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de Subvenționare în agricultură;

HG nr.1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?