Publicat  14 Aprilie 2022

Consultant principal, Serviciul coordonare a asistenței externe, Serviciul coordonare a asistenței externe

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru inițierea negocierilor, semnarea şi intrarea în vigoare a tratatelor bilaterale și multilaterale în domeniul sănătăţii.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative pentru iniţierea negocierilor, semnarea şi intrarea în vigoare a tratatelor bilaterale și multilaterale în domeniul sănătăţii;
 2. elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative pentru iniţierea negocierilor, semnarea şi intrarea în vigoare a acordurilor de grant, în contextul accesării asistenţei oficiale pentru dezvoltare, acordate sectorului sănătăţii de către partenerii externi pentru dezvoltare;
 3. consultarea instituțiiilor ce activează în sectorul sănătății cu referire la cadrul normativ în domeniul asistenței externe și particularitățile programelor de asistență oficială pentru dezvoltare ale partenerilor externi pentru dezvoltare și informarea instituțiilor ce activează în sectorul sănătății despre lansarea apelurilor pentru inaintarea propunerilor de proiect de asistență tehnică și investițională;
 4. analiza propunerilor de proiect de asistență oficială pentru dezvoltare, înaintate în adresa Ministerului Sănătății de către instituțiile ce activeaza în sectorul sănătății și oferirea suportului în elaborarea, definitivarea și promovarea acestora;
 5. crearea portofoliilor de proiecte de asistență tehnică și asistență investională, în conformitate cu prioritățile strategice stabilite la nivel de sector;
 6. elaborarea notelor informative privind monitorizarea activităților realizate în cadrul proiectelor de asistentă tehnică și investițională, implementate în sectorul sănătății, cu suportul financiar al partenerilor externi pentru dezvoltare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii:

 • superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul relațiilor externe.
 • cunoașterea limbii engleze (nivel B2)

 

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9436 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
Hotărârea nr.1472/2016 cu privire la aprobarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană;
Hotărârea nr.442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratelor internaționale;
Hotărârea nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
Tratatele fondatoare, care au instituit Uniunea Europeană şi reglementează modul de funcționare a acesteia;

Acordul de parteneriat și cooperare care stabilește un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de-o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (28 noiembrie 1994).

Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?