Publicat  14 Aprilie 2022

Consultant principal, Serviciul programe naționale, Serviciul Programe Naționale

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea și promovarea Programelor Naționale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. elaborarea proiectelor Programelor Naţionale în domeniul controlului bolilor transmisibile/nontransmisibile, în conformitate cu prevederile directivelor europene, recomandările OMS şi Consiliului Europei etc ;
 2. asigurarea argumentării economice şi fezabilităţii financiare a Programelor Naţionale în domeniul controlului bolilor transmisibile/ nontransmisibile ;
 3. elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative în vederea implementării prevederilor Programelor Naţionale în domeniul controlului bolilor transmisibile/ nontransmisibile;
 4. crearea și menținerea consiliilor de coordonare ale Programului pentru a uni și coordona eforturile tuturor actorilor implicați în acesta;
 5. asigurarea transparenței, obiectivității și responsabilității în gestionarea costurilor din program
 6. identificarea, analiza și gestionarea în timp util a riscurilor Programului;
 7. elaborarea notelor informative privind implementarea Programelor Naţionale.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii: superioare de rezidențiat în domeniul medicinii.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9440 Lei

Bibliografia concursului

Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;

Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263 din 27.10.2005;

Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului;

Hotărîrea Guvernului nr. 886/2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate;

Hotărărea Guvernului nr.1015/2017 cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;

Hotărărea Guvernului nr.1030/2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia;

Hotărîrea Guvernului nr.360/2012 pentru aprobarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020;

Hotărîrea Guvernului nr.300/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020;

Hotărîrea Guvernului nr.730/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020;

Hotărîrea Guvernului nr.1000/2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020;

Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;

Hotărărea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Hotărărea Guvernului nr. 594/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Ordinul nr. 960/2018 cu privire la managementul programelor naționale. 

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?