Publicat  30 Martie 2022

Specialist principal, Serviciul resurselor tangibile în cadrul Direcției învățământ, tineret și sport

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigură dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de învățământ, dezvoltarea continuă şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din subordinea DÎTS.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Monitorizează funcționalitatea infrastructurii instituţiilor de învățământ;
 • Asigură dezvoltarea continuă a infrastructurii şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din municipiu;
 • Monitorizează asigurarea eficienţei gestionării/utilizării resurselor termoenergetice/materiale/echipamentelor la nivelul instituţiilor de învățământ;
 • Monitorizează și coordonează evidenţa patrimoniului DÎTS şi al instituțiilor de învățământ din subordine;
 • Monitorizează respectarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor de către specialiştii DÎTS şi managerii instituţiilor de învățământ.
 • Organizează  activităţi de informare în vederea normelor de protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor;
 • Asigură monitorizarea aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Elaborează rapoarte și note informative în domeniul de competență;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, preferabil în domeniul construcții/inginerie;

Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • Ethos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gîndire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Atitudini/comportamente: Imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

 

 • Acte în domeniul administrației publice locale:
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul muncii Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003;
 • Legea 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;
 • Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 23/2017 din 26.01.2017 „cu privire la aprobarea regulamentului privind furnizarea energiei termice”.
 • Hotătîrea ANRE nr. 157/2018 din 07.05.2018 „cu privire la raportărilor de licențe din sectoarele electroenergetic și termoenergetic”.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Poziții vacante active

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?