Publicat  14 Aprilie 2022

Director adjunct al Agenții Achiziții Publice, Conducerea

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicii statului în domeniul achizițiilor publice și asigurarea reglementării, supravegherii, controlului și coordonării interamurale în domeniul achizițiilor publice. Monitorizarea tuturor activităților și proceselor din cadrul Agenției Achiziții Publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

    a) Asigurarea managementului instituției și gestionarea activității subdiviziunilor din subordine;

   b) Contribuirea la elaborarea și asigurarea implementării politicii statului și a prevederilor actelor normative în domeniul achizițiilor publice;

   c) Conducerea procesului de monitorizare a modului în care autoritățile publice respectă prevederile legislației achizițiilor publice;

  d)  Reprezentarea intereselor Agenției în raporturile cu toate organele administrației publice, entitățile din Republic Moldova şi din alte ţări, inclusiv și cu partenerii de dezvoltare naționali și internaționali;

  e) Gestionarea procesului de implementare a obiectivelor asumate în cadrul planurilor, strategiilor și proiectelor de dezvoltare a domeniului achizițiilor publice;

  f) Asigurarea și coordonarea elaborării rapoartelor, comunicatelor şi analizelor privind activitatea Agenției și domeniul achizițiilor publice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

a) candidatul deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 b) posedă limba de stat:

 c) are capacitate deplină de exerciţiu;

 d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

 f) are studiile superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic (preferabil) sau economic. Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniul jurisprudenței constituie un avantaj;

 g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică, conform prevederilor art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-au încetat raporturile de serviciu/ contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) are experiență profesională în domeniul jurudic sau economic de minimum 4 ani și o experienţă managerială de cel puțin 2 ani;

k) cunoaște limba engleză la nivel cel puțin B2 sau o limbă de circulație internațională (franceza, spaniola, germana, italiana) la nivel, cel puţin, intermediar;

l) abilităţi de utilizare a computerului.

          

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 15270 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public
 

1.  Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

2.  Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

3.  Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

4.  Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.

5.  Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public. 


     Acte normative în domeniul de specialitate
1. Constituţia Republicii Moldova.

2. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017.

3  Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

4. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

5. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008.

6. Codul fiscal nr.1163/1997.

7. Codul muncii nr.154/2003.

8.  Codul administrativ nr.116/2018.

9.  Legea nr.181/2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.     

10. Legea contabilităţii nr.113/2007.

11. Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale.

12. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

13. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

14. Legea nr.131/2015  privind achiziţiile publice.

15. Legea nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,transporturilor și serviciilor poștale;

16. Hotărârea Guvernului nr.10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

17. Hotărârea Guvernului nr.694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;

18. Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 privind aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

19.  Hotărârea Guvernului nr.1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici.

20. Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

21. Hotărârea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM.

 

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?