Publicat  14 Aprilie 2022

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici de prevenire a poluării.,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea elaborării și promovării cadrului normativ în domeniul protecției mediului, prevenirii poluării mediului și evaluării strategice de mediu.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul protecției mediului, ca și cadru general, evaluării impactului asupra mediu, conform Directivelor UE și tratatelor internaționale;
 2. Asigurarea implementării angajamentelor asumate din cadrul tratatelor internaționale în domeniul evaluării strategice de mediu;
 3. Asigurarea examinării proiectelor de documente de politici în conformitate cu prevederile legislației naționale și tratatelor internaționale în domeniul evaluării strategice de mediu;
 4. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte legislative și normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 5. Generalizarea și prezentarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, ecologiei, drept ecologic, inginerie de mediu.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul protecției mediului.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, cunoștințe de operate la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Abilități de: elaborare a documentelor de politici și actelor normative, analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, corectitudine, punctualitate, principialitate și inițiativă lucru cu informația, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendința spre dezvoltare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 5. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 6. Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;
 7. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 9. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
 13. Ordinul MADRM nr. 1/2019 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului;
 14. Ordinul MADRM nr. 219/2018 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?