Publicat  21 Mai 2022

Specialist pricipal în cadrul Serviciului financiar administrativ ,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea normativă și aplicarea cerințelor unice ale contabilității în corespundere cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Reflectarea în evidență contabilă primară și la timp a materialelor și mijloacelor fixe, eliberarea foilor de parcurs;
 2. Întocmirea notelor contabile privind mișcarea bunurilor materiale;
 3. Evidența decontărilor cu titulari de avans;
 4. Efectuarea inventarierii anuale;
 5. Elaborarea propunerilor CBTM pe domeniul de activitate;
 6. Participarea la elaborarea propunerilor de buget;
 7. Prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă bazat pe programul 1C;
 8. Întocmirea și prezentarea dării de seamă privind proprietatea publică a statului la Agenția „Proprietății Publice”.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă în domeniul contabilitate/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - experienţă profesională în domeniu prezintă un avantaj;

Cunoștințe:

- Cunoaşterea limbii române;

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet, 1C.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

 • Legea Parlamentului nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea Parlamentului nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea Parlamentului nNr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii ;i a intereselor personale
 • Legea Parlamentului Nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 • Codul Nr. 116 din 19.07.2018 Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii Parlamentului nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public".

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 1. Legea Parlamentului Nr. 113 din 27.04.2007 contabilității;
 2. Legea Parlamentului Nr. 229  din  23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 3. Legea Parlamentului Nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale.
 4. Legea Parlamentului nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 5. Hotărârea Guvernului Nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 6. Lgea Parlamentului Nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?