Publicat  30 Martie 2022

Consultant, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea activității de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor, altor acte normative privind relațiile internaționale, integrarea europeană și asistența externă, acordată ministerului.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

1. Elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale bilaterale şi multilaterale ce ţin de domeniul tineretului și sportului și, după caz, avizarea celor parvenite.

2.Monitorizarea și asigurarea implementării acordurilor bilaterale și multilaterale din domeniul tineretului și sportului la care Republica Moldova este parte.

3.Asigurarea realizării activităților și îndeplinirea responsabilităților derivate din proiecte/programe europene și internaționale cu reprezentanțe locale.

4. Stabilirea și coordonarea activităților de asistență externă, precum și înaintarea propunerilor de proiecte/programe ce ar putea beneficia de finanțare din fonduri europene și internaționale relevante domeniilor de activitate.

5. Asigurarea realizării activităților de promovare a programelor de mobilitatea academică și prestare a serviciilor educaționale pentru studenții străini.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:
Superioare, de licență sau echivalente, în domeniul relațiilor internaționale, administrației publice, științe socio-umane.


Experienţă profesională: preferabil experiență în domeniul relațiilor internaționale și integrării europene

Cunoştinţe: 
-          cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ naţional şi internaţional din domeniu;
-          cunoştinţe în domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene;
-          cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1), obligatoriu limba engleză/franceză;  
-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.                

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7350 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

 

Acte normative în domeniul de specialitate

 

Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004

Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport

Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret

Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova 

Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic

Legea nr. 1133/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state

Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.442/2015

Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană

Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai.1969

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?