Publicat  30 Martie 2022

Inspector principal, Direcția sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prin asigurarea implementării legislației în domeniul supravegherii sanitar-veterinare, siguranța, calitatea de producere a alimentelor în domeniul cărnii de pasăre și ouă pentru consum.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea proiectelor și actelor normative, acordarea ajutorului metodic și practic colaboratorilor în domeniul carne de pasăre și ouă de consum;
 2. Elaborarea rapoartelor anuale de evaluare a activității Direcției controlul sanitar-veterinar privind siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală;
 3. Monitorizarea, prelucrarea și interpretarea datelor tehnice transmise din teritoriu de către inspectori, referitor la rezultatul acțiunilor de supraveghere în domeniul controlului oficial și siguranței produselor de origine animală și propune măsurile care se impun, optimizarea fluxului de documente și informații, precum și perfecționarea profesională;
 4. Participarea la elaborarea și implementarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor de origine animală, precum și la elaborarea și implementarea Planului național de monitorizare a reziduurilor în carne de pasăre și ouă de consum;
 5. Inspectarea sanitar-veterinară a unităților autorizate cu drept de funcționare care transportă și valorifică produse de origine animală precum și în unitățile cu vânzare directă conform controalelor planificate și neplanificate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniu medicinii veterinare.

Experienţă profesională: 2 ani în domeniul medicinii veterinare și siguranței alimentelor, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica  funcţii vacante, modulul: funcții publice vacante.

  Certificat de recunoaștere și echivalare a diplomelor de studii, după caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 4. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

 • Legea Nr. 221  din 19.10.2007  privind activitatea sanitar-veterinară
 • Legea Nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranţa alimentelor
 • Legea Nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
 • Lege Nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor
 • Lege Nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare
 • Legea nr. 131 din 0.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de Stat al controalelor;
 • Hotarârea Guvernului Nr. 1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 
 • Hotarârea Guvernului Nr.1208 din 27.10.2008  cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare  privind comercializarea ouălor pentru consum uman
 • Hotarârea Guvernului Nr.1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale​
 • Hotarârea Guvernului Nr.1004 din 25.10.2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală și animală
 • Hotarârea Guvernului Nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
 • Hotărîrea Guvernului  Nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specific de igienă a produselor alimentare de origine animal
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific official al produselor alimentare de origine animal
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 298 din 27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinary în produsele de origine animal
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 • Hotărîrea de Guvern Nr. 385 din 25.06.2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 782 din 01.09.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animale vii şi din produsele de origine animal
 • Hotarîrea Guvernului nr. 942 din 06.08.2008 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare si evident a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare
 • Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre
 • Hotărîrea Guvernului . 415 din 08.07.2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia puilor destinaţi producţiei de came"
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 315 din 26.04.2010 "Pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animala nedestinate consumului  uman"
 • Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 11.10.2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare si analiza a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu. Mercur , staniu anorganic. 3-MCPD si benzi(a)peren in produsele alimentare"
 • Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11.10.10 „Pentru aprobarea Normei sanitar-vcterinare, privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic si a substanţelor p-agoniste in creşterea animalelor"
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 398 din  11.06.2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale
 • Hotărîrea Guvernului 357 din 01.06.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie
 • Hotărârea Guvernului nr. 677 din 6 iunie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare ";
 • Hotărârea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova.
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?