Publicat  30 Martie 2022

Specialist principal, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea reformelor social-economice, contribuirea la elaborarea, coordonarea și implementarea strategiilor și programelor de dezvoltare economică a raionului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. 1.Identificarea direcţiilor prioritare şi de perspectivă la dezvoltare economică a raionului, participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea  strategiilor, programelor de dezvoltare  a raionului și planurilor de acțiuni;

  2.Evaluarea şi monitorizarea situaţiei economice a raionului  prin determinarea necesităţilor populaţiei şi identificarea oportunităţilor de investiţii a întreprinderilor;

  3.Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale (note conceptuale, analize socio-economice, cereri de finanțare, acorduri de parteneriat)  privind infrastructura tehnică şi economică la nivel raional, regional şi  la nivel de localităţi în conformitate cu programele, planurile de dezvoltare  şi pregătirea lansării lor;

  3.Monitorizarea tendinţelor dezvoltării economiei raionului în baza rapoartelor statistice, financiare şi fiscale, identificarea oportunităţilor de investiţii în economia raionului şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a climatului investițional;

  4.Identificarea problemelor agenţilor economici din teritoriu prin organizarea chestionarelor, anchetelor, studiilor în rîndul antreprenorilor;

  5.Elaborarea rapoartelor, notelor informative şi altor materiale pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova în problemele ce ţin de dezvoltarea social – economică a raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei și/sau managementului economic.
 Experienţă profesională: minimum 1 an stagiu în domeniul economic, preferabil în seviciul public.   
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a  autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit.
Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă. 
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia:
1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994
2. Legea  cu  privire  la  funcţia  publică  şi  statutul funcţionarului  public  nr.158-XVI  din  4  iulie  2008.
3. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25 – XVI din 22.02.2008.
4. Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XXI din 28.12.2006.
5.  Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
6. Legea nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
7. Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privre la parteneriatul public-privat;
8. Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul  interior;
9. Legea nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?