Publicat  22 Aprilie 2022

specialist superior, Direcția Dezvoltare Teritorială,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Administrarea procesului de proiectare, construcție, reconstrucție, reparare și întreținere a drumurilor publice și străzilor, activităților în sfera transportului auto de călători și securitatea circulației rutiere.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul construcției,reparaţiei, amenajării şi întreținerii drumurilor publice și în domeniul transportului auto de călătorii.

2.Asigurarea executării calitative a lucrărilor de construcție, reconstrucție, reparație și întreținerii drumurilor, străzilor, podurilor, podețelor, trotuarelor și infrastructurii drumurilor, verificarea volumelor de lucrări executate.
3.Efectuarea controlului asupra respectării legislației Republicii Moldova, regulilor, standardelor și normelor tehnice în domeniul de construcție, reconstrucție și întreținere a drumurilor și în domeniul transportului auto de călători.
 4. Asigurarea executării lucrărilor finanțate de la bugetul fondului rutier, raional și de stat, pentru construcția, reconstrucția, modernizarea, reparația și întreținerea drumurilor, monitorizarea lucrărilor de pregătire a drumurilor pentru funcționarea lor stabilă în perioada toamnă-iarnă.

5. Examinarea cererilor privind organizarea transportului rutier de pasageri în trafic raional, pregătirea materialelor și prezentarea comisiei de profil. Întocmirea Proceselor-verbale ale comisiei respective și informarea solicitanților privind deciziile comisiei. Elaborarea și prezentarea proiectelor de decizii ale consiliului raional privind transportul rutier de pasageri în trafic raional.
6. Monitorizarea și controlul respectării prevederilor actelor normative privind transportarea călătorilor cu transportul auto, respectării securității rutiere.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă preferabil în domeniul drumurilor.
Experienţă profesională:    minim 1 an experiență în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public. 
 
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a  autorităţilor publice, cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit, a limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit.

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5220 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Codul Transporturilor Rutiere, Cod nr.150/2014;
 • Legea nr.721 /1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr.1402 /2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 285 /1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?