Publicat  30 Martie 2022

Consultant , Direcția tineret

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul tineretului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Elaborarea cadrului metodologic privind participarea tinerilor in baza principiului de paritate (co-management) și oferirea suportului structurilor și autorităților publice interesate in instituirea unor asemenea structuri;

2. Coordonarea, analiza și evaluarea implementării Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor raionale/municipale/locale ale tinerilor;

3. Acordarea suportului metodologic, financiar organizațiilor societății civile privind promovarea activităților de voluntariat și a spiritului civic;

4. Acordarea de consultanță specialiștilor de tineret și structurilor de tineret in promovarea politicii de tineret și in procesul realizării programelor și activităților de tineret la nivel local și național.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul administrației publice, drept, științe ale educației, relații internaționale;
Experiență profesională: preferabil experiență în domeniu (voluntariatul în cadrul unei organizații de tineret va fi considerat experiență);
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniul educației, tineretului și voluntariatului;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7130 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret

Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale

Legea voluntariatului nr. 121/2010

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice
Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret

Hotărârea Guvernului nr. 1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional

Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010

Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, aprobat prin Ordinul MTS nr. 165/2017 https://mecc.gov.md/ro/content/legislatie-0

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?