Publicat  30 Martie 2022

Șef subdiviziune teritorială, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Taraclia, cu sediul: or. Taraclia, str. Lenin,6

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prin asigurarea conducerii, organizării și funcționării activității DTSA,  prin implementarea politicilor statului în domeniile orientate spre garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea politicilor statului în domeniile sanitar-veterinar și zootehnie, fitosanitar și protecția plantelor, siguranța și calitatea alimentelor, protecția consumatorului în domeniul alimentar  întru garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare în subdiviziunea teritorială condusă;
 2. Organizarea și dirijarea activității Direcției privind gestionarea eficientă a resurselor  umane, financiare, tehnice, materiale etc.;
 3. Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activității subdiviziunii conduse  și personalului din subordine, repartizarea în mod echilibrat şi echitabil a sarcinilor  şi obiectivelor, în funcție de specificul funcției;
 4. Asigurarea planificării, coordonării  şi efectuării activităților de control în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 5. Raportarea conducerii privind orice situație, risc ce apar în procesul activităților și formularea și întreprinderea  măsurilor  pentru managementul situațiilor și riscurilor identificate;
 6. Reprezentarea, în limitele competenței  intereselor Direcției în relațiile cu persoanele juridice și fizice din teritoriul deservit;
 7. Acordarea asistenței metodologice și informaționale persoanele juridice și fizice din teritoriul deservit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniile de profil ANSA. (protecţiei plantelor sau de alt profil agronomic, în domeniul sanitar-veterinar sau zootehnic, în domeniul siguranței alimentelor sau al alimentației publice).

Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public, abilități de cunoaștere a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: funcţii vacante, Compartimentul: funcții publice vacante;

  Certificatul de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 12650 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.
 • Legea nr. 325 din 23-12-2013 privind evaluarea integrității instituționale.
 • Hotărârea Guvernului  nr. 201 din 2009 privind punerea în aplicare a Prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

 • Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar veterinară;
 • Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar;
 • Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor;
 • Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 • Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe;
 • Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
 • Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice;
 • Legea viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006;
 • Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 • Legea nr. 121 din 04.05. 2007 privind administrarea și deetanizarea proprietății publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 675 din 06.06.2008 cu privire la Registrul patrimoniului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600  din 27.06.2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul de Executare al Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Codul de Procedura Civilă;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Poziții vacante active

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?