Publicat  14 Aprilie 2022

Specialist superior (perioadă nedeterminată),Secţia stabilirea pensiilor și alocațiilor Casa Teritorială de Asigurări Sociale Leova, CTAS Leova

Guvernul Republicii Moldova Leova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Leova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Leova

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Realizează politicile statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin stabilirea și reexaminarea pensiilor, alocațiilor sociale de stat, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat şi indemnizaţiilor în cazul decesului unuia dintre soţi, precum și deservirea beneficiarilor din teritoriul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

-Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocaţiilor

- Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocațiilor

- Prelucrarea documentelor/informaţiilor pentru suspendarea, reluarea şi prelungirea dreptului la pensii și alocații

- Contribuirea la informarea eficientă a populaţiei din teritoriul deservit privind stabilirea şi reexaminarea pensiilor şi alocațiilor

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
    j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 
- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, economie, finanţe, contabilitate;
 -   Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei publice, comunicării organizaţionale)
Experienţă  profesională:  Minimum 06 luni de experiență profesională în domeniu
Cunoştinţe:
-  Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse la nivelul prevăzut de legislaţia privind funcţionarea  limbilor pe teritoriul R.M;
-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Abilităţi: Cunoştinţe de utilizare a computerului
Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal pînă la ora 15:00

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 399/2021

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?