Publicat  11 Octombrie 2022

Consultant superior în Direcţia contencios (pe perioadă determinată)

Ministerul Justiţiei Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Justiţiei Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Ministerul Justiţiei anunță concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:

           - consultant superior în Direcția contencios.

            Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82).

Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor funcției publice. Întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.

 Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi plasată suplimentar pe pagina de internet a Ministerului Justiției, la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs” și pe panoul informațional de la sediul Ministerului.

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • cunoaşte limba română;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

III.  Persoanele interesate urmează să depună prin poştă sau e-mail Dosarul de concurs[1], care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • formularul de participare  (poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei și Cercetării);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019);
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 16 septembrie 2021.

 • telefon de contact: +373 22-201-404;
 • e-mail: natalia.graur@justice.gov.md;
 • adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82;
 • persoana de contact: Graur Natalia, șef Serviciu resurse umane și probleme speciale.


[1] NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concur

Despre companie

Instituție Publică

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
str. 31 August 1989, 82
Număr de contact:
+373 22-201-404
E-mail:
natalia.graur@justice.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?