Publish  20 June 2022

specialist (responsabil de protecția civilă și serviciul de alternativă), Secția administrație publică

Guvernul Republicii Moldova Drochia Full Time Negotiable
Guvernul Republicii Moldova Drochia Full Time Negotiable

Basic information

Salary:
Negotiable
Employment type:
Full Time
Education:
higher
Experience:
It is an advantage
City:
Drochia

Job description

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea concepției protecției civile și a serviciului civil (de alternativă) în primăriile orașului, comunelor și satelor din raion.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Asigurarea activităților legate de domeniul protecției civile în teritoriul raionului;

- Asigurarea desfășurării serviciului civil (de alternativă) în raion;

- Aplicarea corectă și în termenii stabiliți a a ctelor normative în domeniul de competență.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, drept;
 • experiență profesională în domeniu de cel puțin un an;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr.  156/2007 Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)  
 • Legea nr.271/994 Cu privire la protectia civilă

About Company

The HR manager of the company did not manage to fill in this field, but rest assured, they have a super interesting story. We will contact them soon and ask them to add it. Until then, you can see their job offers.

Company reviews

Rate the company:
0 star star star star star 0 reviews

Contacts

Head office address
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Web site:
Are you still looking for a job or are you looking for employees for your business?